ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come into*, -come into-

come into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come into (idm.) กระจ่างชัด See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด Syn. bring into
come into (idm.) ให้กำเนิด See also: มีลูก, คลอดลูก
come into (idm.) ทำให้แน่ชัด See also: ทำให้เข้าใจชัด, ทำให้กระจ่าง Syn. be in
come into (idm.) ทำให้มีผล See also: ทำให้มีอิทธิพล Syn. be in
come into (idm.) ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน Syn. be in
come into (vi.) รับมรดก Syn. fall heir to, succeed to,
come into view (vi.) ปรากฏตัว See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น Syn. emerge, be in sight Ops. disappear, vanish
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขึ้น (v.) come into being See also: grow up, come out, be up, happen Syn. เกิด, เกิดขึ้น Ops. หาย

come into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near
沉醉[chén zuì, ㄔㄣˊ ㄗㄨㄟˋ, 沉醉] become intoxicated

come into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
思い付く(P);思いつく[おもいつく, omoitsuku] (v5k) to think of; to hit upon; to come into one's mind; to be struck with an idea; (P)
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P)
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P)
目に入る[めにはいる, menihairu] (exp,v5r) to catch sight of; to come into view; to happen to see
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use
部屋住み[へやずみ, heyazumi] (n) an adult-age eldest son who has yet to come into his inheritance; (a young adult still) living at home; a dependent
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs)
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
酔う[よう, you] (v5u,vi) to get drunk; to become intoxicated; (P)
陶酔境[とうすいきょう, tousuikyou] (n) become intoxicated (by liquor or music) or enraptured
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated

come into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
ให้ใช้บังคับ[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force FR: entrer en vigueur
ให้ใช้บังคับตั้งแต่...[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force from/after … (+ date) FR: entrer en vigueur à la date du .../à partir du ... (+ date)
เข้าเทียบชานชาลา[v. exp.] (khao thīep ) EN: come into a platform ; arrive at a platform FR:
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng k) EN: come into collision with the law ; be against the law FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen FR: surgir
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: happen ; occur ; take place ; come into existence FR: avoir lieu ; se passer ; exister
สัมผัส[v.] (samphat) EN: get to know ; hobnob with ; come into contact FR: entrer en contact
เสวยพระชาติ[v.] (sawoēiphrac) EN: be born ; come into the world FR: venir au monde
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; carry forward ; perpetuate ; fall heir to ; come into FR: perpétuer
ถูก[v.] (thūk) EN: touch ; come into contact with FR: toucher
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: be delivered ; be born ; see daylight ; come into the world ; give birth (to) FR: naître ; venir au monde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come into
Back to top