ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come in on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come in on*, -come in on-

come in on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, get in, get into, let in on

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come in on
Back to top