ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come in crowds

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come in crowds*, -come in crowds-

come in crowds ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกขบวน (v.) come in crowds See also: throng, crowd, flock Syn. ยกพวก
ยกโขยง (v.) come in crowds See also: throng, crowd, flock Syn. ยกขบวน, ยกพวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come in crowds
Back to top