ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come in*, -come in-

come in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come in (phrv.) กำลังเป็นที่นิยม See also: ทันสมัย
come in (phrv.) ไม่เป็นที่นิยม See also: ล้าสมัย
come in (phrv.) อยู่ไกลจากฝั่ง Syn. be in, go out
come in (phrv.) เอาเข้าด้านใน See also: นำเข้าข้างใน Syn. get in, go in, send in, take in, wheel in
come in (phrv.) ให้รายได้ See also: ให้ผลกำไร Syn. knock down, pull in, take in
come in (phrv.) เรียกมาช่วย Syn. call in, get in, have in
come in (phrv.) เชิญมา See also: เชิญ, เรียกมา Syn. bring in, get in, have in
come in (vi.) เข้า See also: เข้ามา, เข้าสู่ Syn. get in, go in
come in (vt.) เข้า See also: เข้ามา, เข้าสู่ Syn. get in, go in
come in (phrv.) มา See also: มาถึง Syn. be in
come in (phrv.) ได้รับเลือกตั้ง See also: ถูกเลือก Syn. be in
come in (phrv.) เข้าไป (ข้างใน) See also: เข้า Syn. bring in, get in, send in, take in
come in (phrv.) พาเข้าไปใน See also: นำเข้าไป Syn. bring in
come in on (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: แสดงนำใน Syn. be in on, bring in on, get in, get into, let in on
come into (idm.) กระจ่างชัด See also: เข้าใจชัดแจ้ง, รู้ชัด, รู้แน่ชัด Syn. bring into
come into (idm.) ให้กำเนิด See also: มีลูก, คลอดลูก
come into (idm.) ทำให้แน่ชัด See also: ทำให้เข้าใจชัด, ทำให้กระจ่าง Syn. be in
come into (idm.) ทำให้มีผล See also: ทำให้มีอิทธิพล Syn. be in
come into (idm.) ทำให้เปิดเผยต่อสาธารณชน Syn. be in
come into (vi.) รับมรดก Syn. fall heir to, succeed to,
come into view (vi.) ปรากฏตัว See also: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น Syn. emerge, be in sight Ops. disappear, vanish
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เข้าๆ ออกๆ (v.) go out and come in again and again
ยกขบวน (v.) come in crowds See also: throng, crowd, flock Syn. ยกพวก
ยกโขยง (v.) come in crowds See also: throng, crowd, flock Syn. ยกขบวน, ยกพวก
ขึ้น (v.) come into being See also: grow up, come out, be up, happen Syn. เกิด, เกิดขึ้น Ops. หาย
ล่องหน (v.) become invisible See also: be invisible Syn. ล่องหนหายตัว
ล่องหน (v.) become invisible See also: be invisible Syn. ล่องหนหายตัว
ล่องหนหายตัว (v.) become invisible See also: disappear, escape by magic, wander invisibly Syn. ล่องหน, หายตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
Come in and take a seat!เข้ามาและก็นั่งลง
May I come in?ให้ฉันเข้าไปได้ไหม
I didn't hear you come inฉันไม่ได้ยินเสียงคุณเข้ามา
I'm going to change, so don't come in!ฉันกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้า อย่าเพิ่งเข้ามานะ

come in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用得上[yòng de shàng, ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, 用得上] needed; to come in useful
沉醉[chén zuì, ㄔㄣˊ ㄗㄨㄟˋ, 沉醉] become intoxicated
轮到[lún dào, ㄌㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, 轮到 / 輪到] become incumbent upon; one's turn to do sth; Now it's (your) turn.
打交道[dǎ jiāo dào, ㄉㄚˇ ㄐㄧㄠ ㄉㄠˋ, 打交道] come into contact with; have dealing with
出入[chū rù, ㄔㄨ ㄖㄨˋ, 出入] to go out and come in; entrance and exit; expenditure and income; discrepancy; inconsistent
[jí, ㄐㄧˊ, 即] namely; that is; i.e.; prompt; at once; at present; even if; prompted (by the occasion); to approach; to come into contact; to assume (office); to draw near

come in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P)
現れる(P);現われる(P);表れる(P);表われる;顕われる[あらわれる, arawareru] (v1,vi) (1) to appear; to come in sight; to become visible; to come out; to embody; to materialize; to materialise; (2) to be expressed (e.g. emotions); to become apparent (e.g. trends, effects); (P)
触れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) to touch; to feel; (2) to experience; to come in contact with; to be emotionally moved (by); to perceive; (3) to touch on a subject; to allude to; (4) to be in conflict (with); to violate (law, copyright, etc.); (5) to proclaim; (P)
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
ご免ください(P);御免下さい;ご免下さい;御免ください[ごめんください, gomenkudasai] (exp) (1) may I come in?; (2) (pol) please forgive me; I'm sorry; (P)
らりる;ラリる[, rariru ; rari ru] (v5r) (sl) to become intoxicated (e.g. with drugs)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases)
働く[はたらく, hataraku] (v5k,vi) (1) to work; to labor; to labour; (2) to function; to operate; to be effective; to work (i.e. ... works); to come into play; (3) to commit (e.g. a crime); to perpetrate; to do; to act; to practise; to practice; (4) {ling} to be conjugated; (P)
入り込む(P);這入り込む;入りこむ[はいりこむ(P);いりこむ(入り込む;入りこむ), hairikomu (P); irikomu ( hairikomu ; iri komu )] (v5m,vi) (1) to go into; to come into; to penetrate; to get in; to step in (a house); (2) to become complicated; (P)
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P)
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
出来る(P);出來る(oK)[できる, dekiru] (v1,vi) (1) (uk) to be able (in a position) to do; to be up to the task; (2) to be ready; to be completed; (3) to be made; to be built; (4) to be good at; to be permitted (to do); (5) to become intimate; to take up (with somebody); (6) to grow; to be raised; (P)
出来合う[できあう, dekiau] (v5u,vi) to be ready-made; to become intimate with
思い付く(P);思いつく[おもいつく, omoitsuku] (v5k) to think of; to hit upon; to come into one's mind; to be struck with an idea; (P)
懇ろになる[ねんごろになる, nengoroninaru] (exp,v5r) to become intimate with (e.g. a woman); to become acquainted
成立[せいりつ, seiritsu] (n) (1) coming into existence; arrangements; establishment; conclusion; completion; (vs) (2) to come into existence; to be true; to hold (i.e. hold true); (P)
手を離れる[てをはなれる, tewohanareru] (exp,v1) (1) to become independent; (2) to leave one's hands; to leave one's possession
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P)
本領を発揮[ほんりょうをはっき, honryouwohakki] (exp,vs) to display one's real ability; to show one's real ability; to show one's stuff; to show oneself at one's best; to really shine; to come into one's own; to find one's feet (legs); to hit (strike) one's stride
流行る[はやる, hayaru] (v5r,vi) (1) to be popular; to come into fashion; (2) to be prevalent; to spread widely (e.g. disease); to be endemic; (3) to flourish; to thrive; (P)
溺れ込む[おぼれこむ, oborekomu] (v5m) to drown; to get addicted; to become infatuated
目に入る[めにはいる, menihairu] (exp,v5r) to catch sight of; to come into view; to happen to see
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
行われる;行なわれる[おこなわれる, okonawareru] (v1) to be done; to be practiced; to be practised; to take place; to be held; to be prevalent; to be in fashion; to be in vogue; to be current; to come into use
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
部屋住み[へやずみ, heyazumi] (n) an adult-age eldest son who has yet to come into his inheritance; (a young adult still) living at home; a dependent
酔う[よう, you] (v5u,vi) to get drunk; to become intoxicated; (P)
陶酔境[とうすいきょう, tousuikyou] (n) become intoxicated (by liquor or music) or enraptured
馴れ合う[なれあう, nareau] (v5u,vi) to collude (with); to conspire (with); to establish a secret liaison (with); to make friends with; to get along well with; to become intimate (with opposite sex)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
酔う[よう, you] Thai: มึนเมา English: to become intoxicated

come in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
เชิญเข้ามา[v. exp.] (choēn khao ) EN: please come in FR: veuillez entrer
เชิญแวะชมก่อน[v. exp.] (choēn wae c) EN: You're welcome to take a look around ; Do come in and have a look FR:
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ก้าวเข้ามา[v. exp.] (kāo khao mā) EN: come in FR:
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in FR: entrer ; pénétrer ; introduire
เข้ามา[v. exp.] (khao mā) EN: enter ; get in ; come in FR: entrer
เข้าสถานี[v. exp.] (khao sathān) EN: come in FR: entrer en gare
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize ; mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; raise ; marshal ; pool ; come in force FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
อับปาง[v.] (appāng) EN: go bankrupt ; become insolvent FR:
บันดาลโทสะ[v. exp.] (bandān thōs) EN: fly into a rage ; become enraged ; become infuriated ; get angry ; be in a fit of temper FR: s'emporter
บังคับใช้[v. exp.] (bangkhap ch) EN: enforce ; give force to ; come into force ; take effect FR: entrer en vigueur
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
ใช้บังคับแก่[v. exp.] (chai bangkh) EN: enforce ; come into force ; come into effect ; take effect ; impose upon ; enforce against  FR:
เชิญ เชิญ[v. exp.] (choēn choēn) EN: Come in! ; Please go ahead ; Please help yourselves FR:
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate FR: se mettre en concubinage
ให้ใช้บังคับ[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force FR: entrer en vigueur
ให้ใช้บังคับตั้งแต่...[v. exp.] (hai chai ba) EN: come into force from/after … (+ date) FR: entrer en vigueur à la date du .../à partir du ... (+ date)
เข้าเทียบชานชาลา[v. exp.] (khao thīep ) EN: come into a platform ; arrive at a platform FR:
ขัดแย้งกับกฎหมาย[v. exp.] (khatyaēng k) EN: come into collision with the law ; be against the law FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: come into being ; come out ; be up ; happen FR: surgir
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มละลาย[n.] (lomlalāi) EN: become bankrupt : go bankrupt ; become insolvent ; be insolvent; go broke ; go bust FR: faire faillite ; être en faillite ; faire banqueroute ; mettre la clef sous le paillasson ; fermer ses portes
ล่องหน[v.] (lønghon) EN: become invisible ; be invisible ; disappear ; vanish FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ล่องหนหายตัว[v. exp.] (lønghon hāi) EN: become invisible ; disappear ; escape by magic ; wander invisibly FR: devenir invisible ; disparaître par magie , s'évaporer (fam.)
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: become infuriated ; be in turmoil FR: s'emporter
มีขึ้น[v. exp.] (mī kheun) EN: happen ; occur ; take place ; come into existence FR: avoir lieu ; se passer ; exister
นิมนต์[v.] (nimon) EN: invite a monk ; welcome in a monk FR: inviter les bonzes
สัมผัส[v.] (samphat) EN: get to know ; hobnob with ; come into contact FR: entrer en contact
เสวยพระชาติ[v.] (sawoēiphrac) EN: be born ; come into the world FR: venir au monde
สืบทอด[v.] (seūpthøt) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; carry forward ; perpetuate ; fall heir to ; come into FR: perpétuer
ถูก[v.] (thūk) EN: touch ; come into contact with FR: toucher
ติดเชื้อ[v.] (titcheūa) EN: be infected ; become infected (with) ; catch a disease ; come down with ; contract FR: être infecté ; attraper une maladie ; contracter une maladie ; choper une maladie (fam.)
ติดโรคหวัด [v. exp.] (tit rōk wat) EN: catch flu ; become infected with influenza FR: attraper un rhume
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: be delivered ; be born ; see daylight ; come into the world ; give birth (to) FR: naître ; venir au monde
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: become increasingly arrogant FR:
หยิ่งยโสหนักขึ้น[v. exp.] (yingyasō na) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend FR:

come in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nützlich; dienlich; praktisch {adj} | sich als nützlich erweisenhandy | to come in handy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come in
Back to top