ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come from*, -come from-

come from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come from (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
come from (phrv.) เป็นผลมาจาก See also: มีผลมาจาก Syn. come of, flow from, grow from, grow out of, result from, rise from
come from (vi.) ฟุ้งออกมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Come from Withinออกมาจากภายใน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาสิน (n.) income from fruit trees See also: income derived from fruits

come from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
销售额[xiāo shòu é, ㄒㄧㄠ ㄕㄡˋ ㄜˊ, 销售额 / 銷售額] sales figure; total income from sales; turnover

come from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas)
因る(P);拠る(P);依る;由る[よる, yoru] (v5r,vi) (1) (uk) (esp. 依る;拠る) to be due to; to be caused by; (2) (esp. 依る) to depend on; to turn on; (3) (esp. 因る;由る) to be based on; to come from; (P)
来る(P);來る(oK)[くる, kuru] (vk,vi,aux-v) (1) to come (spatially or temporally); to approach; to arrive; (2) (See 行って来る) to come back; to do ... and come back; (3) to come to be; to become; to get; to grow; to continue; (vk,vi) (4) to come from; to be caused by; to derive from; (5) (See と来たら) to come to (i.e. "when it comes to spinach ..."); (P)

come from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มาจาก[v. exp.] (mā jāk) EN: be from ; come from ; derive from ; originate FR: venir de ; provenir de ; être originaire de ; être issu de ; être en provenance de ; dériver de
สวน[v.] (sūan = suan) EN: cross ; pass in opposite direction ; come from the opposite direction ; be counter to (to) FR:

come from ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elternhaus {n} | aus gutem Elternhaus stammenparental home | to come from a good home
Einkünfte {pl} | Einkünfte aus unselbstständiger Arbeitincome | income from employment; income from salaried employment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come from
Back to top