ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come forward*, -come forward-

come forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come forward (phrv.) แนะนำ See also: เสนอแนะ, เสนอความคิดเห็น
come forward (phrv.) ก้าวไปข้างหน้า Syn. go forward
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกโรง (v.) come forward See also: take up the matter, go into action

come forward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come forward
Back to top