ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come before

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come before*, -come before-

come before ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come before (phrv.) มาก่อน
come before (phrv.) ปรากฏตัวต่อหน้า (ศาล)
come before (phrv.) ถูกนำตัวขึ้นศาล See also: ถูกนำขึ้นพิจารณคดีต่อศาล Syn. be before, go before
come before (phrv.) ส่งให้พิจารณายอมรับหรืออนุมัติ Syn. bring before
come before (phrv.) เห็นว่า (บางสิ่ง) สำคัญกว่า Syn. lie before

come before ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
税引前当期利益[ぜいびきまえとうきりえき, zeibikimaetoukirieki] (n) income before taxes; gross income
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)

come before ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี[xp] (rāidāi køn ) EN: income before interest and tax ; earnings before interest and tax FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come before
Back to top