ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

come back to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *come back to*, -come back to-

come back to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
come back to (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง Syn. bring back, come back
come back to (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อเดิม, สภาพเดิม ฯลฯ) Syn. get back to
come back to (phrv.) กลับสู่ (หัวข้อหรือสภาพเดิม) Syn. get back
come back to (phrv.) ทำให้ระลึกถึง See also: ทำให้จดจำ, ทำให้นึกถึง Syn. bring back, call up, come back
come back to summon up (phrv.) ทำให้หวนนึกถึง See also: ทำให้ระลึกถึง Syn. call up, come back
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't come back to me when you've changed your mindอย่าได้กลับมาหาฉันอีกล่ะถ้าคุณเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมา
It is a pleasant sensation to come back to something familiarมันเป็นความรู้สึกยินดีที่ได้กลับมาสู่บางสิ่งที่คุ้นเคย

come back to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
浮现[fú xiàn, ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ, 浮现 / 浮現] appear in one's mind; come back to (one's mind)

come back to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
息を吹き返す[いきをふきかえす, ikiwofukikaesu] (exp,v5s) to resume breathing; to come around; to come back to life
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback

come back to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวนคืน[v. exp.] (hūan kheūn ) EN: return ; come back to FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า come back to
Back to top