ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

combine into a group

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *combine into a group*, -combine into a group-

combine into a group ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รวมตัว[v. exp.] (rūam tūa) EN: assemble ; collect ; gather together ; gather into a group ; rally ; muster ; come together to ; combine into a group ; get together ; join together FR: rassembler ; réunir ; assembler ; se rassembler ; se réunir ; s'assembler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า combine into a group
Back to top