ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

combat pilot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *combat pilot*, -combat pilot-

combat pilot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
combat pilot (n.) นักบินที่ยิงเครื่องบินศัตรูได้ตั้งแต่ห้าลำขึ้นไป Syn. fighter pilot, veteran

combat pilot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampfflieger {m}combat pilot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า combat pilot
Back to top