ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coconut tree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coconut tree*, -coconut tree-

coconut tree ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coconut tree (n.) ต้นมะพร้าว Syn. coconut palm, coconut
coconut tree (n.) ต้นมะพร้าว See also: มะพร้าว Syn. coconut palm, coco, coconut
coconut tree (n.) ต้นมะพร้าว See also: มะพร้าว Syn. coconut palm, coco, cocoanut
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จาวมะพร้าว (n.) embryo bud of a coconut tree

coconut tree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จาวมะพร้าว[n.] (jāomaphrāo) EN: coconut heart ; embryo bud of a coconut tree FR: endocarpe de la noix de coco [m]
มะพร้าว[n.] (maphrāo) EN: Coconut tree ; Coco palm FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coconut tree
Back to top