ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

coconut palm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *coconut palm*, -coconut palm-

coconut palm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
coconut palm (n.) ต้นมะพร้าว Syn. coconut tree, coconut
coconut palm (n.) ต้นมะพร้าว See also: มะพร้าว Syn. coconut tree, coco, coconut
coconut palm (n.) ต้นมะพร้าว See also: มะพร้าว Syn. coconut tree, coco, cocoanut

coconut palm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yē, ㄧㄝ, 椰] coconut palm; Taiwan pr. ye2

coconut palm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ココ椰子[ココやし, koko yashi] (n) coconut palm

coconut palm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
จั่นมะพร้าว[n. exp.] (jan maphrāo) EN: coconut palm flower cluster FR:
ก้านมะพร้าว[n.] (kānmaphrāo) EN: midrib of coconut ; midrib of a leaflet (of a coconut palm pinnate leaf) ; spine of a coconut palm leaflet FR:
กิ้งโครง[n.] (kingkhrōng) EN: dried coconut palm flower cluster FR:
น้ำตาลมะพร้าว[n. exp.] (nāmtān maph) EN: coconut sugar ; coco sugar ; coconut palm sugar ; coco sap sugar FR:
ต้นมะพร้าว[n. exp.] (ton maphrāo) EN: coconut palm FR: cocotier [m]
งวงมะพร้าว[n. exp.] (ngūang maph) EN: coconut palm's spadix FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า coconut palm
Back to top