ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close watch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close watch*, -close watch-

close watch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
close watch (n.) การตรวจตรา See also: การควบคุมดูแล Syn. inspection, observation, supervision

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close watch
Back to top