ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close friend

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close friend*, -close friend-

close friend ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
close friend (n.) เพื่อนสนิท
close friend (n.) เพื่อนสนิท Syn. confidant, crony
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนซี้ (n.) close friend See also: bosom friend, intimate friend Syn. เพื่อนสนิท

close friend ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要好[yào hǎo, ㄧㄠˋ ㄏㄠˇ, 要好] be on good terms; be close friends
密友[mì yǒu, ㄇㄧˋ ㄧㄡˇ, 密友] close friend
近人[jìn rén, ㄐㄧㄣˋ ㄖㄣˊ, 近人] contemporary; modern person; close friend; associate; intimate
挚友[zhì yǒu, ㄓˋ ㄧㄡˇ, 挚友 / 摯友] intimate friend; close friend

close friend ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
まぶ達;マブ達[まぶだち(まぶ達);マブだち(マブ達);マブダチ, mabudachi ( mabu tachi ); mabu dachi ( mabu tachi ); mabudachi] (n) (col) true friend; close friend
仲良し(P);仲好し;仲よし;仲好(io)[なかよし, nakayoshi] (n,adj-na) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum; (P)
仲良しこよし;仲好し小好し[なかよしこよし, nakayoshikoyoshi] (n) (See 仲良し) intimate friend; close friend; bosom buddy; chum
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
同じ釜の飯を食う[おなじかまのめしをくう, onajikamanomeshiwokuu] (exp,v5u) to have lived together; to be close friends; to eat out of the same pot
款を通ずる[かんをつうずる, kanwotsuuzuru] (exp,vz) to communicate secretly; to form a close friendship
親友[しんゆう, shinyuu] (n) close friend; bosom (old, intimate) friend; buddy; crony; chum; (P)

close friend ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
เกลอ[n.] (kloē) EN: close friend ; comrade ; chum ; buddy ; mate ; pal FR: copain [m] ; pote [m] (fam.)
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
เพื่อนรัก[n. exp.] (pheūoen rak) EN: valued friend ; bosom friend ; close friend FR: ami proche [m] ; ami intime [m]
เพื่อนสนิท[n. exp.] (pheūoen san) EN: best friend ; intimate friend ; close friend ; dear friend ; pal FR: meilleur ami [m] ; meilleure amie [f] ; ami intime [m] ; amie imtime [f] ; ami proche [m] ; vieux pote [m] (fam.) ; pote [m] (fam.)
เพื่อนซี้[n. exp.] (pheūoen sī) EN: close friend ; true friend ; bosom friend ; intimate friend ; buddy FR: ami proche [m] ; ami intime [m] ; véritable ami [m]
เพื่อนกอดคอกัน[n. exp.] (pheūoen køt) EN: close friends FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close friend
Back to top