ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

close behind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *close behind*, -close behind-

close behind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามติดแจ[v. exp.] (tam tit jaē) EN: follow close behind ; tail FR:
ต้อย ; ต้อย ๆ = ต้อยๆ[adv.] (tøi ; tøi-t) EN: closely ; on the heels of ; close behind FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า close behind
Back to top