ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clearly seen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clearly seen*, -clearly seen-

clearly seen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นได้[adj.] (hen dāi) EN: obviously seen ; clearly seen FR: perceptible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clearly seen
Back to top