ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

clarified butter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *clarified butter*, -clarified butter-

clarified butter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เนยใส[n.] (noēisai) EN: clarified butter ; ghee FR: beurre clarifié [m] ; beurre purifié [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า clarified butter
Back to top