ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civilian army

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civilian army*, -civilian army-

civilian army ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civilian army (n.) ทหารกองหนุน Syn. military force, army

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civilian army
Back to top