ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

civil code

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *civil code*, -civil code-

civil code ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
civil code (n.) ประมวลกฎหมายอาญา Syn. enactment

civil code ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民法典[mín fǎ diǎn, ㄇㄧㄣˊ ㄈㄚˇ ㄉㄧㄢˇ, 民法典] civil code

civil code ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
民法[みんぽう, minpou] (n) civil law; civil code; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า civil code
Back to top