ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

citizens of the world

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *citizens of the world*, -citizens of the world-

citizens of the world ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พลโลก[n.] (phonlalōk) EN: world population ; citizens of the world ; people of the world FR: citoyen du monde [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า citizens of the world
Back to top