ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

church council

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *church council*, -church council-

church council ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
church council (n.) สภาสงฆ์ See also: เถรสมาคม

church council ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchenvorstand {m}parochial church council

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า church council
Back to top