ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chosen one

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chosen one*, -chosen one-

chosen one ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
選ばれし者;撰ばれし者;択ばれし者[えらばれしもの, erabareshimono] (n) the chosen one; the chosen ones; the select few

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chosen one
Back to top