ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

china cup

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *china cup*, -china cup-

china cup ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
china cup (n.) ถ้วยน้ำชา See also: หนึ่งถ้วยชา Syn. porcelain cup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า china cup
Back to top