ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chief of state

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chief of state*, -chief of state-

chief of state ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประมุข[n.] (pramuk) EN: leader ; chief ; chief of state ; head ; chieftain FR: chef [m] ; leader [m] ; dirigeant [m]
ประมุขของประเทศ = ประมุขประเทศ[n. exp.] (pramuk khøn) EN: head of state ; chief of state FR: chef d'État [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chief of state
Back to top