ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cherry red

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cherry red*, -cherry red-

cherry red ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cherry red (n.) สีแดง (เหมือนสีเชอร์รี่สุก) Syn. cerise
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cherry Red Compoundsสีแดงส้ม [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cherry red
Back to top