ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cherish an illusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cherish an illusion*, -cherish an illusion-

cherish an illusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝันหวาน[v. exp.] (fan wān) EN: vainly hope ; cherish an illusion FR: se bercer d'illusions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cherish an illusion
Back to top