ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chemical substance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chemical substance*, -chemical substance-

chemical substance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化学物質[かがくぶっしつ, kagakubusshitsu] (n) chemical substances; chemicals

chemical substance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สารชีวเคมี[n. exp.] (sān chīwakh) EN: biochemical substance FR:
สารเคมี[n. exp.] (sān khēmī) EN: chemicals ; chemical substances FR: produit chimique [m] ; substance chimique [f] ; composé chimique [m]
ทนทานต่อสารเคมี[X] (thonthān tø) EN: resistant to chemical substances FR: résistant aux produits chimiques
ทนต่อสารเคมี[v. exp.] (thon tø sān) EN: be resistant to chemical substances FR: résister aux produits chimiques
วัตถุเคมี[n. exp.] (watthu khēm) EN: chemicals ; chemical substances ; substance obtained by chemistry FR: substance chimique [f] ; produit chimique [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chemical substance
Back to top