ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

check up on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *check up on*, -check up on-

check up on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
check up on (vt.) ตรวจสอบ Syn. look into, suss out
check up on (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจ, เช็ค Syn. look into, suss out
check up on (vi.) ตรวจสอบ Syn. check, look into
check up on (vi.) ตรวจสอบ See also: ตรวจทาน, ตรวจความเรียบร้อย Syn. check, look into

check up on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
洗い立てる[あらいたてる, araitateru] (v1,vt) (1) to examine closely; to check up on; to ferret out; (2) to wash carefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า check up on
Back to top