ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chase away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chase away*, -chase away-

chase away ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
冬至粥[とうじがゆ, toujigayu] (n) azuki bean rice gruel eaten on the day of the winter solstice (to chase away demons that spread contagious diseases)
往なす;去なす[いなす, inasu] (v5s,vt) to parry; to sidestep; to let go; to chase away
散じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
散ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain)
追いまくる;追い捲る;追い捲くる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r,vt) to disperse; to chase away
鳥追い;鳥追[とりおい, torioi] (n) (1) driving off birds; (2) procession held at the New Year to chase away the birds for the year, with children singing songs as the villagers walked from house to house; (3) female street musician who wore a braided hat and carried a shamisen; (4) street entertainer who appeared on New Year's eve and performed with a fan
追いやる;追い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.)
追っ払う;追っぱらう[おっぱらう, opparau] (v5u,vt) to chase away; to drive away; to drive out

chase away ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขับ[v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off FR: expulser ; éjecter ; propulser
ตวาดไล่[v. exp.] (tawāt lai) EN: chase away by shouting (at) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chase away
Back to top