ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

change an atmosphere

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *change an atmosphere*, -change an atmosphere-

change an atmosphere ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปลี่ยนบรรยากาศ [v. exp.] (plīen banyā) EN: move to a new environment ; renew the place ; change an atmosphere FR: changer d'air

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า change an atmosphere
Back to top