ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

centralize (power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *centralize (power*, -centralize (power-

centralize (power ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รวบอำนาจ (v.) centralize (power, authority)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า centralize (power
Back to top