ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cause trouble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cause trouble*, -cause trouble-

cause trouble ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำพิษ (v.) cause trouble See also: make mischief

cause trouble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懒办法[lǎn bàn fǎ, ㄌㄢˇ ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 懒办法 / 懶辦法] to loaf about; lazy; to hang around (and cause trouble to everyone)
闹事[nào shì, ㄋㄠˋ ㄕˋ, 闹事 / 鬧事] cause trouble; create a disturbance

cause trouble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事を起こす[ことをおこす, kotowookosu] (exp,v5s) to cause trouble (a disturbance)

cause trouble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก่อเหตุ[v. exp.] (kø hēt) EN: make trouble ; cause trouble ; start trouble FR: semer le trouble
ก่อเรื่อง[v. exp.] (kø reūang) EN: cause trouble ; make trouble FR: semer le trouble
กวน[v.] (kūan) EN: bother ; annoy ; disturb ; cause trouble ; irritate ; provoke ; agitate FR: gêner ; ennuyer ; déranger ; importuner ; agiter
กวนน้ำให้ขุ่น[v. (loc.)] (kūannāmhaik) EN: cause trouble FR:
ทำความ[v.] (thamkhwām) EN: make a quarrel ; to make charges against ; cause trouble FR:
ทำพิษ[v. exp.] (tham phit) EN: have a bad effect ; cause trouble FR:
ทำเรื่อง[v. exp.] (tham reūang) EN: cause trouble ; create trouble FR: faire des histoires

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cause trouble
Back to top