ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

catch hold of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *catch hold of*, -catch hold of-

catch hold of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
catch hold of (phrv.) ยึด See also: คว้า, จับ Syn. get of

catch hold of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)

catch hold of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกาะเก้าอี้[v. exp.] (kǿ kao-ī) EN: catch hold of the chair FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า catch hold of
Back to top