ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cast a card down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cast a card down*, -cast a card down-

cast a card down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทิ้งไพ่[v.] (thing phai) EN: lay down a card ; cast a card down ; discard FR: se défausser ; se débarasser d'une carte (inutile ou dangereuse)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cast a card down
Back to top