ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

casement window

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *casement window*, -casement window-

casement window ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
casement window (n.) หน้าต่างบานพับ Syn. movable pane

casement window ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
観音開き[かんのんびらき, kannonbiraki] (n) (1) double doors opening from the centre; (adj-no) (2) double-opening from the centre (e.g. doors, casement windows, etc.); (n) (3) method of filleting fish, chicken, etc. with a central cut and peeling back the flesh

casement window ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flügelfenster {n}casement window

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า casement window
Back to top