ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carve a pith of a banana stalk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carve a pith of a banana stalk*, -carve a pith of a banana stalk-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carve a pith of a banana stalk
Back to top