ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

carry weight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *carry weight*, -carry weight-

carry weight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
carry weight (vi.) เป็นเรื่องสำคัญ See also: มีความหมาย, มีสาระสำคัญ, มีความสำคัญ Syn. count

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า carry weight
Back to top