ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

caltrop-shaped mouth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *caltrop-shaped mouth*, -caltrop-shaped mouth-

caltrop-shaped mouth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปากกระจับ[n.] (pāk krajap) EN: horn chestnut-shaped lips ; caltrop-shaped mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า caltrop-shaped mouth
Back to top