ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

call up a witness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *call up a witness*, -call up a witness-

call up a witness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบิกพยาน[v.] (boēkphayān) EN: put a witness on the stand ; introduce a witness ; produce a witness ; call up a witness FR: appeler un témoin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า call up a witness
Back to top