ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

by inches

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *by inches*, -by inches-

by inches ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หวุดหวิด[adv.] (wutwit) EN: narrowly ; barely ; nearly ; almost ; very near at hand ; by inches ; by an hair's breath ; within an ace of ; in time ; just about ; at the eleventh hour FR: de justesse ; sur le fil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า by inches
Back to top