ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

buy and sell

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *buy and sell*, -buy and sell-

buy and sell ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒买倒卖 / 倒買倒賣] to buy and sell at a profit; to speculate

buy and sell ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
金券ショップ[きんけんショップ, kinken shoppu] (n) shop where one can buy and sell gift certificates and other coupons

buy and sell ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: do business ; buy and sell FR:
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer ; faire des affaires
ทำการค้า[v. exp.] (thamkān khā) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange FR: commercer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า buy and sell
Back to top