ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

business deal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *business deal*, -business deal-

business deal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
business deal (vt.) ติดต่อธุรกิจ See also: ค้าขาย, ตกลงซื้อขาย, ทำความตกลง, ทำการติดต่อ Syn. do business, trade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า business deal
Back to top