ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bury oneself in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bury oneself in*, -bury oneself in-

bury oneself in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ง่วนอยู่กับหนังสือ[v. exp.] (ngūan yū ka) EN: bury oneself in books FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bury oneself in
Back to top