ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

burke at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *burke at*, -burke at-

burke at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
burke at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. bail at, jib at

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า burke at
Back to top