ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

building lots

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *building lots*, -building lots-

building lots ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
building lots (n.) ที่ดินที่แบ่งเป็นแปลงย่อยๆ See also: บริเวณที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ Syn. development site

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า building lots
Back to top