ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bud end of a flowering banana stalk (used as a vegetable)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bud end of a flowering banana stalk (used as a vegetable)*, -bud end of a flowering banana stalk (used as a vegetable)-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bud end of a flowering banana stalk (used as a vegetable)
Back to top