ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring witness or evidence to court

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring witness or evidence to court*, -bring witness or evidence to court-

bring witness or evidence to court ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นำสืบ[v.] (namseūp) EN: attest ; bring witness or evidence to court ; bring witnesses to prove ; serve as proof of FR: amener des témoins à la barre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring witness or evidence to court
Back to top