ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bring up the knee against a person

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bring up the knee against a person*, -bring up the knee against a person-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bring up the knee against a person
Back to top