ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break the rule

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break the rule*, -break the rule-

break the rule ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
規則を破る;規則を敗る[きそくをやぶる, kisokuwoyaburu] (exp,v5r) to break the rules; to violate the rules; to infringe the rules

break the rule ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดกติกา[v. exp.] (phit katikā) EN: violate the rule ; infringe the rule/regulation ; break the rule FR:
ฝ่าฝืนกฎ[v. exp.] (fāfeūn kot) EN: break the rules FR: enfreindre les règles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break the rule
Back to top