ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

break one´s word

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *break one´s word*, -break one´s word-

break one´s word ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับคำ (v.) break one´s word See also: go back on one´s word, revoke one´s word Syn. คืนคำ
ผิดคำพูด (v.) break one´s word See also: go back on one´s word Syn. ผิดสัญญา
ผิดสัญญา (v.) break one´s word See also: go back on one´s word
พลิกลิ้น (v.) break one´s word See also: go back on one´s word, revoke one´s word Syn. กลับคำ
เสียสัจจะ (v.) break one´s word See also: lie, tell a lie Syn. เสียคำพูด, เสียสัตย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า break one´s word
Back to top